Terminarz Rekrutacji

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00
od 26 lipca 2023 r.
do 31 lipca 2023 r
do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych
i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania
wojskowego, oddziałów wymagających
od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 15 maja 2023 r.
do 18 lipca 2023 r.
od 3 sierpnia 2023 r.
do 11 sierpnia 2023 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

do 10 lipca 2023 r.
4 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2023 r.
9 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach.

17 lipca 2023 r.
do 11 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 17 lipca 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
od 11 sierpnia 2023 r.
do 16 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

24 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
18 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2023 r.
21 sierpnia 2023 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 26 lipca 2023 r.
22 sierpnia 2023 r

Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

do 28 lipca 2023 r.
do 21 sierpnia 2023 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.