Terminarz Rekrutacji

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

od 16 maja 2024 r.
do 19 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
od 26 lipca 2024 r.
do 31 lipca 2024 r
do godz. 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych
i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania
wojskowego, oddziałów wymagających
od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 15 maja 2024 r.
do 12 lipca 2024 r.
od 24 lipca 2024 r.
do 6 sierpnia 2024 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku
o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

do 10 lipca 2024 r.
6 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków poświadczanych
w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2024 r.
6 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych
w oświadczeniach.

19 lipca 2024 r. do godz. 14.00
do 12 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 12 lipca 2024 r.
do 17 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
od 6 sierpnia 2024 r.
do 9 sierpnia 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

19 lipca 2024 r.
do godz. 14.00
12 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

19 lipca 2024 r.
12 sierpnia 2024 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 19 lipca 2024 r.
12 sierpnia 2024 r

Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.

do 23 lipca 2024 r.
do 14 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.